The THAI Radiological Technologists and Nurses
Club in Vascular and Interventional Radiology

Journal for Interventional radiology technicians and nurses 

ชมรมฯ สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย บทความทางวิชาการ งานแปล งานวิเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อรังสีวิทยาหลอดเลือด และ

หัวข้อรังสีร่วมรักษา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสาร JIRTN ส่งผลงานมาที่ trtnvir.co.th และ สามารถ free download ได้ทั้งเล่มที่ JIRTN in PDFs

 

 **เงื่อนไข :ผู้ที่อ่านตาม link แล้วนำไปใช้ในงานเขียนต่างๆ  ขอให้อ้างอิงชื่อผู้นิพนธ์และวารสาร หรือ ชื่อเว็บไซต์เพื่อให้เกียรติแก่ชมรมฯ และเจ้าของผลงาน

YEAR 2013 เล่ม 7 พ.ศ. 2556

 

 

JIRTN vol.7 no.1

1. การศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมการตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด:แนวทาง รพ.ศิริราช

วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ และคณะ

2. การเปรียบเทียบความมีประโยชน์ของชนิดของภาพในการประเมินผลการรักษา

กฤตญา สายศิวานนท์ และคณะ

3. ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในหัตถการ EVAR และ TEVAR ที่ใช้เวลานาน

ไพรัตน์ มุณี และคณะ

4.การจัดการความเสี่ยง : มโนทรรศน์ความเข้าใจ

เอนก สุวรรณบัณฑิต

5. การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันที่ขา

นฤมล แจ่มศรี และคณะ

6. การป้องกันอันตรายจากรังสีในงานรังสีร่วมรักษา

 ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ

JIRTN vol.7 no.2

1.การรักษา pulmonary arteriovenous malformation ด้วยการอุดหลอดเลือด

สำเริง มาประชุม และคณะ

2. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารชนิดเฉียบพลัน

วิมลรัตน์ หล่อนิมิตดีและคณะ

3. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองระดับทรวงอก (TEVAR)

สุพรรณี ลิอุโมงค์ และคณะ

4. การจัดการระบบสารสนเทศเพื่องานรังสีวิทยา

เอนก สุวรรณบัณฑิต

5. ภาพการตรวจเพื่อการวินิจฉัยหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอในช่องท้อง (EVAR)

สุพรรณี ลิอุโมงค์ และคณะ

6. การรักษาถุงน้ำดีในต่อไทรอยด์ด้วยการฉีดสารเอทานอลผ่านทางผิวหนังโดยใช้อัลตราซาวด์นำทาง

ภราดร ชุมเปีย และคณะ 

 

YEAR 2012 เล่ม 6 พ.ศ. 2555

 

JIRTN vol.6 no.1

1. การวิเคราะห์แนวโน้มการส่งตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาหลอดเลือด

เอนก สุวรรณบัณฑิต

2. การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ และคณะ

3. การวิเคราะห์แนวโน้มการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด

สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

4. การวิเคราะห์แนวโน้มการส่งตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือด

ตองอ่อน น้อยวัฒน์ และคณะ

5. แนวโน้มการส่งตรวจทางรังสีวินิจฉัยหลอดเลือด

เอนก สุวรรณบัณฑิต

JIRTN vol.6 no.2

1. ผลความสำเร็จเชิงเทคนิคในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกในช่องท้องด้วยวิธีการอุดหลอดเลือด
ไพรัตน์ มุณี และคณะ

2. ฟิสิกส์ของสารทึบรังสีในฐานะของไหล
เอนก สุวรรณบัณฑิต

3.การอุดหลอดเลือดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไอเป็นเลือดชนิด massive hemoptysis

สำเริง มาประชุม และคณะ

4. เครื่องฉีดสารทึบรังสีอัตโนมัติ
สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

5. แนวทางการเลือกใช้เทคนิคการตรวจหลอดเลือดขาแบบ single step และ bolus technique

สุพรรณี ลิอุโมงค์ และคณะ


 

Year 2011 เล่ม 5 พ.ศ. 2554

 

  

 JIRTN vol.5 no.1

1. การจัดคลังอุปกรณ์รังสีร่วมรักษา
วิธวัช หมอหวัง และคณะ

2. การออกแบบห้องควบคุมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดสำหรับนักรังสีเทคนิค
อภิชาติ กล้ากลางชน และคณะ

3. ภาพติดตามผลการรักษาโรครูรั่วของหลอดเลือดแดงที่ฐานสมองด้วยการอุดด้วยบอลลูน
เอกลาภ มานะกิจไพบูลย์ และคณะ

4. การใช้ประโยชน์จากห้องตรวจ Hybrid OR คุ้มค่าหรือไม่
วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ และคณะ

5. การเลือกใช้เครื่องมือทางรังสีในการกำหนดตำแหน่งมะเร็งตับในการรักษาโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

กฤตญา สายศิวานนท์ และคณะ

6. การเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการจัดท่าก่อนฉีดสารทึบรังสีของการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดสมอง
เอกลาภ มานะกิจไพบูลย์ และคณะ

7. การเปรียบเทียบเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระหว่างห้องปฏิบัติการรังสีร่วมรักษากัและห้องผ่าตัดผสม
สุรชาติ การประเสริฐ และคณะ

8.มาตรฐานสำหรับหัตถการการเจาะระบายสารคัดหลั่งโดยใช้ภาพนำทาง

อภิชาติ กล้ากลางชน และคณะ

9. Anatomical variant of profunda femoris artery
Anek Suwanbundit et al.

 

JIRTN vol.5 no.2

1. สารทึบรังสี
เอนก สุวรรณบัณฑิต

2. การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้อง
ไพรัตน์ มุนี และคณะ

3. การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดแดงที่ขาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

นฤมล แจ่มศรี และคณะ

4. การธำรงรักษาบุคลากรในงานรังสีวิทยา

เอนก สุวรรณบัณฑิต

5. อุปกรณ์ร่วมตรวจงานรังสีร่วมรักษา

จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ


 

Year 2010 เล่ม 4 พ.ศ. 2553

JIRTN vol.4 no.1

1. การพัฒนาตัวรับภาพ
วาทิต คุ้มฉายา และคณะ

2. การดูแลผู้ป่วยที่มาตรวจ  CT Angiography
พรรณี สมจิตประเสริฐ

3. การติดตั้งวัสดุกั้นรังสีสำหรับห้องตรวจเอกซเรย์หลอดเลือด
วสันต์ ปันเขื่อนขัติย์ และคณะ

4. การป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องเอกซเรย์หลอดเลือด
สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

5. ภาวะผิวหนังลอกไหม้จากการได้รับรังสีเกินกำหนด
นิตยา ทองประพาฬ และคณะ

6. การตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ทรวงอกหลังการรักษาในผู้ป่วยหลอดเลือดแดงโป่งพองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
วิษนุกร อุ้มทรัพย์

7. เทคนิคการซ้อนทับเพื่อลบภาพทางรังสีหลอดเลือด
เอกลาภ มานะกิจไพบูลย์ และคณะ

8. แนวทางปฏิบัติในการเตรียมหัตถการทางรังสีวิทยาหลอดเลือดในผู้ป่วยฉุกเฉิน: การเปรียบเทียบเชิงระบบการจัดการ

วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ และคณะ

9. แนวทางปฏิบัติในการประสานบริการวิสัญญีสำหรับหัตถการทางรังสีร่วมรักษา
วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ และคณะ

10. ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจ stereotactic wire localization ด้วยเตียงท่านอนคว่ำ
กัลยานี ธีรกุล

11. จริยธรรมของรังสีเทคนิคเฉพาะทางรังสีร่วมรักษา
เอนก สุวรรณบัณฑิต

 

JIRTN vol.4 no.2

1. การแก้ปัญหาการถ่ายภาพรังสีเต้านมระบบดิจิตอลซ้ำ
กัลยานี ธีรกุล

2. ภาพรังสีหลอดเลือดในผู้ป่วยอุบัติเหตุศีรษะและลำคอ
ศุภวรรณ จิวะพงศ์ และคณะ

3. ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในหัตถการทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาทชนิดหัตถการที่ใช้เวลานาน : การเปรียบเทียบสถานการณ์ตัดขวาง
วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ และคณะ

4. เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดรุ่นใหม่ช่วยลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับหรือไม่

วิชุดา สิริเมธาธโนปกรณ์ และคณะ

5. คุณสมบัติจอรับภาพชนิดเรืองแสงด้วยฟอสฟอร์ และจอรับภาพชนิดแบน
อภิชาติ กล้ากลางชน และคณะ

6. สารประกอบอุดหลอดเลือด
ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ และคณะ

7. โลหะผสมไนทินอล
วาทิต คุ้มฉายา และคณะ

8. ห้องปฏิบัติการรังสีร่วมรักษาระบบผสมและห้องผ่าตัดผสม
วาทิต คุ้มฉายา และคณะ

9. ความเป็นไปได้ของการตรวจรังสีวิทยาหลอดเลือดผู้ป่วยนอกในบริบทไทย
เอนก สุวรรณบัณฑิต

10. การจัดการความรู้สำหรับงานรังสีร่วมรักษา
เอนก สุวรรณบัณฑิต

11. เรื่องเล่าของหลอดเลือดโป่งพอง
ปฏิยุทธ ศรีวิลาศ และคณะ

Year 2009 เล่ม 3 พ.ศ. 2552

JIRTN vol.3 no.1

1. การวางตะแกรงกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่
พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ

2. การอุดหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออกจากหลอดเลือดของระบบทางเดินอาหาร
คง บุญคุ้ม และคณะ

3. ยาเคมีบำบัดตัวใหม่สำหรับหัตถการให้ยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงโดยตรง
เสาวนีย์ หอมสุด

4. การขยายหลอดเลือดดำที่ตับผ่านทางหลอดเลือดดำที่ต้นคอ TIPS
จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ

5. การจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินทางรังสีร่วมรักษาของโรงพยาบาลศิริราชในปี 2551
ตองอ่อน น้อยวัฒน์ และคณะ

6. การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดแดงใหญ่ทรวงอกด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ

7. โรคหลอดเลือดในสมองโป่งพอง: คลินิกและภาพทางรังสี
ตองอ่อน น้อยวัฒน์ และคณะ

8. ขดลวดสำหรับอุดหลอดเลือด
จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ

9. ภาษาอังกฤษและความหมายที่ควรรู้ในงานรังสีวิทยาหลอดเลือด ตอนที่ 1
พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ

JIRTN vol.3 no.2

1. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตับแบบ 3 ระยะ
จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ

2. โรคหลอดเลือดแดงใหญ่คอดรุนแรง
คง บุญคุ้ม และคณะ

3. โรคสมองขาดเลือด
ตองอ่อน น้อยวัฒน์ และคณะ

4. การตรวจวัดมาตรฐานของเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดประจำวัน
เอกลาภ มานะกิจไพบูลย์ และคณะ

5. การพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น
นิตยา ทองประพาฬ และคณะ

6. ระบบการตัดขดลวดสำหรับอุดหลอดเลือด
จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ

7. พารามิเตอร์สำหรับอุปกรณ์เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางหลอดเลือดโดยตรง
สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

8. การประมาณปริมาณรังสีและความเสี่ยงจากการได้รับรังสีตามมาตรฐานองค์การป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างประเทศ
ตองอ่อน น้อยวัฒน์ และคณะ

9. ภาษาอังกฤษและความหมายที่ควรรู้ในงานรังสีวิทยาหลอดเลือด ตอนที่ 2
สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

Year 2008 เล่ม 2 พ.ศ. 2551

 

 

JIRTN vol.2 no.1

1. การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยเทคนิคทางรังสีในยุคเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สราณัฐ จันทร์เพ็ญมงคล และคณะ

2. มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการวินิจฉัยหลอดเลือดสมอง
เอนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ

3. การฉีดซีเมนต์เสริมกระดูก
เกิดศิริ ธรรมนำสุข

4. มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการฉีดซีเมนต์เสริมกระดูกสันหลัง
เอนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ

5. การใส่ท่อระบายน้ำดีในผู้ป่วยภาวะท่อน้ำดีอุดตัน
เสาวนีย์ หอมสุด และคณะ

6. การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
วีระชาติ ชูรอด และคณะ

7. รังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือดสมองในโรคโมยาโมยา
เอนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ

8. ขดลวดนำ
พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ

9. การใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดเลือดแดงลำคอ
เสาวนีย์ หอมสุด และคณะ

10. พลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในการทำลายล้าง
นรา แววศร

 

JIRTN vol.2 no.2

1. การฉีด Bleomycin เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดผิดปกติ
สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

2. การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดดำที่ขาแบบฉีดสีขึ้น
อภิชาติ กล้ากลางชน และคณะ

3. มาตรฐานและเทคนิคในหัตถการการวินิจฉัยหลอดเลือด
เอนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ

4. มาตรฐานสำหรับหัตถการการเจาะชิ้นเนื้อโดยใช้ภาพนำทาง
คง บุญคุ้ม และคณะ

5. การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มารับการวินิจฉัยหลอดเลือดสมองที่หน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือด รพ.ศิริราช ระหว่างปี 2547-2550
สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

6. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท : เรื่องเล่าของความสำเร็จ
เอนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ

7. หลักการการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดตามแนวทางวิทยาลัยรังสีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา
เอนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ

 

 

Year 2007  เล่ม 1 พ.ศ. 2550

 

 

JIRTN vol.1 no.1

1. บทบาทของชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
พรรณี สมจิตประเสริฐ และคณะ

2. บทบาทของพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
พรรณี สมจิตประเสริฐ และคณะ

3. บทบาทของรังสีเทคนิคในงานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
เอนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ

4. นวัตกรรมการบริหารจัดการความรู้
เอนก สุวรรณบัณฑิต

5. ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือด
ตองอ่อน น้อยวัฒน์ และคณะ

6. การเตรียมอุปกรณ์สำหรับหัตถการทางรังสีวิทยาหลอดเลือด
ยุพิน จงศักดิ์สกุล และคณะ

7. การใช้อุปกรณ์ใช้ซ้ำในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีหลอดเลือด
คง บุญคุ้ม และคณะ

8. การรักษาโรคเส้นเลือดขอดในสมองโดยการอุดกาว
จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ

9. การสร้างภาพทางรังสีหลอดเลือดในผู้ป่วย Carotid cavernous fistula : การทบทวนเชิงเทคนิค
วิธวัช หมอหวัง และคณะ

10. ภาพทางรังสีของการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองโป่งพองด้วยการอุดด้วยเส้นลวด
วิธวัช หมอหวัง และคณะ

11. การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
คง บุญคุ้ม และคณะ

12. การอุดเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงเนื้องอกมดลูกชนิดไม่อันตราย

สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

13. โรคหลอดเลือดดำผิดปกติ
พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ

14. ถามตอบปัญหาสารทึบรังสี
วิธวัช หมอหวัง และคณะ

15. ประวัติรังสีวิทยาหลอดเลือดสากล
พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ

 

JIRTN vol.1 no.2

1. การดูแลผู้ป่วยรังสีร่วมรักษา
พรรณี สมจิตประเสริฐ

2. องค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารงานทางคลินิกที่ดี
เอนก สุวรรณบัณฑิต

3. Interventional neuroradiology unit in National Neuroscience institute Singapore
Chng Soke Miang

4. How to work well in Interventional radiology unit: Experience of Konyang Univ. Hospital
Jeon Chang Min, et al.

5. การจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสำหรับงานรังสีหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
จุฑา ศรีเอี่ยม และคณะ

6. สารอุดหลอดเลือดแบบเหลว
พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ

7. ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจรักษาทางรังสีวิทยาหลอดเลือดระบบประสาท
คง บุญคุ้ม และคณะ

8. ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจรักษาทางรังสีวิทยาหลอดเลือดระบบลำตัว
สมจิตร จอมแก้ว และคณะ

9. ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษา

พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ

10. การเปรียบเทียบเชิงเทคนิคระหว่างการตรวจหลอดเลือดแดงสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดและคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธวัช หมอหวัง และคณะ

11. การรักษามะเร็งตับด้วยการให้เคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือด
สุธิดา กัลย์วงศ์ และคณะ

12. สายสวนหลอดเลือด
พงษ์ศักดิ์ แสงครุฑ และคณะ