The THAI Radiological Technologists and Nurses
Club in Vascular and Interventional Radiology

Welcome!

 

Welcome to the home page of  TRTNVIR club. This is the any place where you can learn and share of the knowledges and wisdoms in the quality of life of the patient and the advance content in the vascular and interventional radiology for the Thai people in these fields for the sustainable and sufficiently society.

welcome and be our member

ยินดีต้อนรับ

ขอต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์หลักของชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย เราก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในด้านรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ทั้งเชิงความก้าวหน้าทางวิทยาการ และการดูแลผู้ป่วยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพอเพียง

 

ชมรมฯ ประกอบด้วยนักรังสีเทคนิคและพยาบาลจากสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ที่ทำงานในหน้าที่อย่างแข็งขัน และร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาความรู้และความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วงการรังสีร่วมรักษามากขึ้นในปัจจุบัน

 

                                      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

ติดต่อ: นายเอนก สุวรรณบัณฑิต โทร 089-677-6938 

ที่ทำการชมรมฯ : หน่วยสารสนเทศรังสี สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตึก 84 ปี ชั้นใต้ดิน รพ.ศิริราช เลขที่ 2 ถ.พรานนก เขตบางกอกน้อย กทม 10700